โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2010 เวลา 05:03 น.

 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

 

1. หลักการและเหตุผล

“ครูคือผู้สร้างอนาคตของชาติ” เป็นคำกล่าวที่ยอมรับโดยทั่วไปของประชาคมโลก เพราะการศึกษานั้นเป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาคนให้มีความรู้ และปัญญา โดยมีครูเป็นผู้ใช้เครื่องมือหรือเป็นกลไกหลักในการจัดการศึกษา เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนหรือเป็นผู้นำการเรียนรู้สู่เยาวชนและสังคม ครูจึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือตลอดกาล ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ความสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีทักษะอ่านออก เขียนได้ รู้จักค้นคว้า หาคำตอบ หรือค้นหาความรู้ใหม่ สามารถพึงพาตนเองได้ในการเรียนรู้ทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน และชุมชน อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาในหมวด 4 มาตรา24 (5) ความว่า “ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการสอน และอำนวยความสะดวก หรือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ”โรงเรียนศรีทักษิณตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ จึงจัดโครงการนี้โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณในการส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมนาอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้งต่อคน นำไปศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา และเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ เพื่อนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นเยาวชนที่ดี เป็นบุคลากรที่พึงปรารถนาในอนาคต

 

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความตระหนักถึงภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งของครูในการสร้างและรับผิดชอบดูแล อบรมเยาวชนของชาติให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของชาติ

2. เพื่อให้ครูทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในการจัดทำกระบวนการเรียนรู้

3. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียน การพัฒนาศักยภาพของครูให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน

4. เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสู่ครูมืออาชีพ

5. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและชุมชน


 

3. เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

- ครูทุกคนพัฒนาตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดกระบานการเรียนรู้ จำนวน 18 คน

ด้านคุณภาพ

- ครูทุกคนจัดกระบวนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ ร้อยละ 80

- ผู้ปกครองเข้าจัดการจัดกระบวนการเรียนของโรงเรียน ร้อยละ 70

- นักเรียนทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 95